Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op 1 juni 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen  de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Hieronder zijn begrepen:

-alle offertes,  aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en werkzaamheden;
-mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met de opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;
-leveringen en betalingen met betrekking tot de vorm van dienstverlening zoals op de website beschreven.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
 2. Voordat een overeenkomst of bestelling wordt afgrond dient men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Flow, Focus op Vitaliteit, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Flow, Focus op Vitaliteit een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van de dienstverlening zoals op de website beschreven; te weten de cliënt zelf en/of zijn/haar werkgever of een andere opdrachtgever.
 3. Cliënt/ consument: degene aan wie door de opdrachtnemer advies, coaching, training of les gegeven wordt of degene die een workshop volgt.
 4. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 5. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Flow, Focus op Vitaliteit en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. De website: www.flowfocusopvitaliteit.nl

 

Artikel 3. Bedrijfsomschrijving:
Flow, Focus op Vitaliteit is een zelfstandige onderneming opgericht door Dáša van Soest en gevestigd in Almere. Bij vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden kan contact opnemen worden via onderstaande gegevens. ​
Praktijkgegevens:
Flow, Focus op Vitaliteit
J Wilsstraat 7
1333 PV Almere
KvK: 89019512
BTW-nr.: NL004681444B94

Tel: 06-45484749
E-mailadres: dasa@flowfocusopvitaliteit.nl

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-De prijs inclusief belastingen;

-De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-De wijze van betaling of uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Totstandkoming opdracht

 1. Alle door de opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Aanmelden voor de door Flow, Focus op Vitaliteit te verzorgen workshop /training/coaching of yogales kan door het invullen en verzenden van een intakeformulier en/of contactformulier op de website: flowfocusopvitaliteit.nl , een telefonische aanmelding of via een email naar dasa@flowfocusopvitaliteit.nl .
 3. Deelname aan de activiteiten aangeboden door de opdrachtnemer betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.


Artikel 6. Opdracht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. Opdrachtnemer gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van coaching, begeleiding en lesgeving in te zetten.
 3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan de opdrachtnemer beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door de opdrachtnemer is ontvangen of zekerheden ten behoeve van de opdrachtnemer zijn gesteld.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden in beginsel vanuit de eigen locatie van opdrachtnemer, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De opdrachtgever is verplicht om de opdrachtnemer op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens de opdrachtnemer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
 6. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
 8. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

 

 Artikel 7. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer een definitieve aanmelding of aanvraag onverwijld langs elektronische weg en doormiddel van een factuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij/zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Een bestellingsproces dat om welke reden dan ook technisch of anderszins onderbroken is voordat de betalingsinstructies volledig uitgevoerd zijn, geldt als onvoltooid, zelfs al heeft de opdrachtgever een orderbevestiging ontvangen. Een dergelijke bestelling wordt dan ook in principe niet uitgevoerd.
 5. De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 8.  Uitvoering opdracht

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De opdrachtnemer zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 3. De opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 4. Als de opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan de opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 6. Als de opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. De opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door de opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 10. Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. De opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 11. Annulering

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
 3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.
 4. Bij annuleren afspraak door opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van een coachgesprek, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 5. Een training/cursus/workshop kan tot 4 weken voor de afgesproken datum worden geannuleerd tegen 25 euro administratiekosten. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de training/cursus/ workshop wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Een afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de training/cursus/workshop of coaching geeft geen recht op restitutie.
 6. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training / workshop of retraite wordt geen compensatie of restitutie verleend.

 

Artikel 12. De prijs

 1. Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij aanmelding via een deelnameformulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website of afgesproken prijs ten tijde van de inschrijving of zijn vermeld in de offerte.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden in principe de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.  De opdrachtnemer  mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. Voorbeeld hiervan is prijswijziging in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 4. Als de opdrachtnemer genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en:
  -deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  -de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 8. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer. De opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Eventueel bezwaar tegen de factuur van de opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan de opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
 3. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Als de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling,  een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien is de opdrachtgever in dat geval verplicht alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke met incasso gemoeid zijn door de opdrachtnemer na de vervaldatum, volledig aan de opdrachtnemer te vergoeden.
 1. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtgever te melden.
 1. De volledige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever is onmiddellijk zonder ingebrekestelling opeisbaar als:
  -Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  -Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  -Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  -Opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

-Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

De opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van de door de opdrachtnemer geleden schade en gederfde winst.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
  -Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  -Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;

-Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende  is.

 1. De opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  -Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  -Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  -Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  -Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  -Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. De opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als de opdrachtnemer door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

 

Artikel 15. Garantie

 1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer de opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar de opdrachtnemer niets aan kan doen.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. Een coaching gesprek, workshop, advies of training kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere geneeskundige behandelingen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer.
 4. Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is de opdrachtnemer op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen.
 5. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een coachgesprek.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.
 8. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 9. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtnemer. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  -De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  -Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure. Namelijk: Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.  Klachten mailen naar dasa@flowfocusopvitaliteit.nl
 2. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen per mail beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 4. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal de opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van de opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever.
 7.  Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. De opdrachtnemer en haar opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan beide partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie werd verkregen, behalve als de opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. In de gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
 4. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 5. Opdrachtnemer verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met de opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van de opdrachtnemer, een inbreuk maakt op de AVG stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. De opdrachtnemer heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 6. Opdrachtnemer neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 7. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer.
 8. Na afloop van de overeenkomst draagt de opdrachtnemer binnen 4 weken zorg voor het terugbezorgen aan de opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. De opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 9. Indien er sprake is van een datalek, stelt de opdrachtnemer haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet de opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.
 10. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 11. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 12. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 19. (Intellectuele) Eigendomsbehoud en auteursrechten

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen, documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. De bovengenoemde materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De opdrachtgever verplicht zich om de eigendommen van de opdrachtnemer veilig te stellen, een optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer de gemaakte kosten voor vervanging of reparatie verhalen op de opdrachtgever.
 4. Publicatie van door de opdrachtnemer vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van de opdrachtnemer te worden opgenomen “geproduceerd door Flow, Focus op Vitaliteit “.

 

Artikel 20. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft de opdrachtnemer de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 21. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder, ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel de opdrachtnemer geen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 22. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de opdrachtnemer toerekenbaar is. Als derden de opdrachtnemer aanspreken, zal de opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Als de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag de opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor de opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 23. Meer-/minderwerk

 1. De opdrachtnemer zal na afloop van de maand de opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer gedurende de betreffende maand meer of minder uren in een maand dan het overeengekomen aantal uren werkzaamheden heeft verricht, informeert de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover. Na overleg met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer, naar diens keuze,
  (I) deze meer of minder gewerkte uren verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de volgende maand of
  (II) voor de meer of minder gewerkte tijd separaat een factuur sturen of
  (III) de minder gewerkte uren inhalen binnen een periode van 2 maanden.
  De opdrachtnemer zal in dat geval de meer bestede tijd factureren/crediteren tegen een tarief van 60 euro per uur (excl. BTW en andere heffingen). Betaling van de aanvullende werkzaamheden dienen, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing indien de minder gemaakte uren het gevolg zijn van het door opdrachtgever niet verstrekken van voldoende werkzaamheden om aan de overeengekomen aantal uren te kunnen voldoen.
 3. Opdrachtgever kan, mits in overleg en met overeenstemming van de opdrachtnemer, te allen tijden aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze opdracht, door de opdrachtnemer laten verrichten. De opdrachtnemer zal deze werkzaamheden verrichten tegen het in lid 1 genoemde uurtarief.

 

Artikel 24. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen de opdrachtnemer is één jaar.

 

Artikel 25. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 26. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Flow, Focus op Vitaliteit en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
 2. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter in de woonplaats van opdrachtnemer.

 

Artikel 28. Disclaimer

Via de website www.flowfocusopvitaliteit.nl wordt informatie beschikbaar gesteld over de diensten die Flow, Focus op Vitaliteit verricht. Flow, Focus op Vitaliteit  spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van de website, e-mails en nieuwsbrieven berust bij Flow, Focus op Vitaliteit of bij andere rechthebbenden van wie een licentie is verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten opleveren.

 

Flow, Focus op Vitaliteit is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de producten, de diensten of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of enig andere onvolkomenheid in de verstrekte informatie.

 

Almere, 1 juni 2023

Privacy Beleid